Giżycka Grupa Regatowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku

Zapraszamy do Giżycka.


 

 

Zawiadomienie o regatach

 

 

Lodowy Puchar Giżyckiej Grupy Regatowej  w Windsurfingu Śnieżno – Lodowym i Ice Optimist

 

Giżycko, 24.02 – 25.02.2018. j. Niegocin

 

 

1. ORGANIZATOR

1.1         Giżycka Grupa Regatowa i MBSW Giżycko

1.2         Miejsce regat: MBSW, Nadbrzeżna 15, 11-500 Giżycko

 

 

2. PRZEPISY

2.1         Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2017-2020 i przepisami PSW, Windsurfingu Lodowego, IDNIYRA dla Ice-Opti.

 

3. WARUNKI uczestnictwa, zgłoszenia, wpisowe

- dowód wpłaty wpisowego;

- aktualne badania lekarskie;

-  licencje sportową zawodnika PZŻ;

- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1 500 000 EUR:

- certyfikat nadania numeru klasowego, dopuszcza się oznakowanie numerem klasowym  na kamizelkach odblaskowych;

- licencję PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

3.1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające                              z  Kodeksu Uprawnień ISAF.

3.2. Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: Windsurfing Zimowy – konkurencje: Senior, junior, junior młodszy, młodzik / żagiel do 5,8 m²/, Ice Optimist
3.4. Zgłoszenia ostateczne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat -  MBSW Giżycko w dniu 24.02.2018 w godz. 09.00-10.00.

3.5. Wpisowe do regat wynosi: 30zł

 

  1. 1.     PROGRAM REGAT
24.02.2018 sobota

09.00-10.00

12.00-16.30

Zgłoszenia

Wyścigi

25.02.2018 niedziela

10.00-14.00

15.00

Wyścigi

Zakończenie regat

 

 

3.6  Planuje się rozegranie do 10 wyścigów.

3.7             W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14:00.

 4.                      INSTRUKCJA ŻEGLUGI, pomiary, trasy, format

4.1                  Instrukcja żeglugi oraz Dodatek PSW będą dostępne po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat

4.2                  Pomiary będą polegały na sprawdzeniu i zapisaniu rozmiaru żagli i sprawdzeniu oznakowania żagli zgodnie z przepisami        ISAF.                                                                  

4.3. Wyścigi rozgrywane będą na trasie pod wiatr i z wiatrem. 

 

 

5.  SYSTEM KAR

5.1  Zgodnie z przepisami PSW, Windsurfingu Lodowego i Bojerowego.

6.  PUNKTACJA

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.

W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.

W przypadku rozegrania 4 wyścigów, jeden najgorszy rezultat  będzie odrzucony.

 7.      PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 8.     NAGRODY- medale, nagrody okolicznościowe

 9.     ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna  z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego ślizg, wynikającą z udziału w regatach.

 10.  Zakwaterowanie

Proponowane zakwaterowanie przez organizatora regat:

Hotel Mazury ( http://hotelmazury.pl/ )

 

11. OSOBY DO KONTAKTU

- Windsurfing - Mirosław Ambroch – 608 050 116

- Ice-Optimist – Bogdan Dziekański – 786 819 065

 

 

 

                                                                 

 

 

                                                                                     Organizator

                                                                          Giżycka Grupa Regatowa