clorox veegt de applicator van het verse sds-etiket van de citroen af

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of ...- clorox veegt de applicator van het verse sds-etiket van de citroen af ,1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Component van druk, print of markering toepassingen 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Naam leverancier: Xerox (Venray) Adres leverancier: Xerox …VeiligheidsinformatiebladVermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Geen 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen 5.3 Advies voor brandweerlieden Geen RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengselVeiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 - ISO ...

De toxiciteit van het produkt is te wijten aan zijn narcotische werking na inademing van de dampen. Bij langdurige of herhaalde inademing van de dampen, kunnen irritaties van de ademhalingsorganen niet uitgesloten worden. Huidirritatie: Bij langdurig en herhaald huidcontact kan ontvetting van de huid optreden en vervolgens huidirritatie.

KLEURCODERING VOOR FILTERS - Draeger

Raadpleeg vooraf altijd de gebruiksaanwijzing van het gekozen filter en de bijbehorende PBM’s. Aan dit kaartje kunnen geen rechten worden ontleend en het is geen vervanging van een gebruiksaanwijzing. Denk aan het milieu en voer gebruikte filters correct af. Neem de lokale wet- en regelgeving in acht.

Hoe te desinfecteren rond het huis met Clorox Regular ...

Hoe te desinfecteren rond het huis met Clorox Regular bleekmiddel Clorox is meer dan een bleekmiddel. Het is een product dat kan worden gebruikt voor het ontsmetten van een verscheidenheid van voorwerpen en oppervlakken van snijplanken aan babyspeelgoed te sponzen voor aanrechtbladen. De hoeveelheid Clorox in verho

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Fabrikant van industriële ...

Ga uit de buurt van het recipiënt en koel het af met water vanaf een veilige plaats. Houd de recipiënten en de . VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie 1.13 VIB-nummer 300000000100 Datum van herziening 21.04.2015 Afdrukdatum 21.05.2016 4/12 Air Products SA/NV Stikstof omgeving ervan koel door besproeien met water. ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Bescherming van de Gebruik oogbescherming conform EN 166. ogen/het gezicht Bescherming van de huid Draag bij gebruik van het product handschoenen die beschemen tegen chemicalien (EN 374 norm). De doorbraaktijd van de handschoen moet langer zijn dan de totale duur van het gebruik van het …

Detergent informatie van onze producten

Een overzicht van de detergent informatie per product die wij aanbieden. Leesbaar in meerdere talen.

Etikettering volgens CLP-GHS - gevaarlijke stoffen

harmonisatie van classificatie en etikettering van chemicaliën die op het werk gebruikt worden Doel: • Vereenvoudigen van de internationale handel in chemicaliën • Stimuleren van veilige omgang met gevaarlijke stoffen in alle staten Etikettering volgens CLP-GHS 21 november 2012 Marc Verhaeghe CLP-GHS Korte historiek Start 1992: Rio ...

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de ...

Voor andere personen dan de hulpdiensten Het dragen van passende beschermingsmiddelen (met inbegrip van de persoonlijke beschermings-middelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Damp/spuitnevel niet ina-demen.