green shield antibacteriële huishoudelijke oppervlaktedoekjes veiligheidsinformatieblad

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr ...- green shield antibacteriële huishoudelijke oppervlaktedoekjes veiligheidsinformatieblad ,VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 ASPECT T 4/12 Versie 8 / B Herzieningsdatum: 26.09.2019 102000014364 Printdatum: 26.09.2019 Inslikken Braken opwekken, alleen als: 1. patient bij vol bewustzijn is, 2. medische hulp niet snel bereikbaar is, …Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen _____ 2. Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel 2.1.1 classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Wijziging datum: 24-oct-2012 Versienummer: 3 ...VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productnaam 5300 EPOXY Shield ® MAXX (Basis) Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II - Nederland: 1.1 Productidentificatie 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Producttype:Vloeistof. e-mail adres van de

Green Shield household surface wipes 70x | Forbrugerrådet ...

Green Shield household surface wipes 70x. C-kolbe. Rengøringsservietterne indeholder kemikalier, som kan have problematiske egenskaber. Methylisothiazolinone og Benzisothiazolinone er allergifremkaldende konserveringsmidler. Parfume, samt parfumestofferne Citral og …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 CHIPCO GREEN 3/11 Versie 2 / B Herzieningsdatum: 08.06.2016 102000026922 Printdatum: 15.06.2016 Polyarylphenyl ether phosphate 90093-37-1 Eye Irrit. 2, H319 > 1,0 – < 3,0 Tributylphenolpolyglykolet her 9046-09-7 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411 > 0,1 ...

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 24.08.2012 Versienummer 13 Herziening van: 24.08.2012 Handelsnaam: Handcleanser Solfree · 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. · 5.3 Advies voor brandweerlieden

Veiligheids informatieblad NL Bio Antispatvloeistof

Veiligheidsinformatieblad Volgens 1907/2006/EG,Artikel 31 datum van de druk: 08-12-2017 herziening van: 23.08.2017 16. Overig e informatie Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige kennis van de stand van zaken, echter zij geven geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekkingen. ...

Veiligheidsinformatieblad volgens EG-richtlijn 91/155/EEG

Het veiligheidsinformatieblad beschrijft het produkt met het oog op de veilig-heidseisen en is niet bedoeld als technische produktinformatie. Elke verantwoordelijkheid wordt echter afgewezen. Opgemaakt door: Chemical Check GmbH, Beim Staumberge 3, D-32839 Steinheim, Tel.: 01805-CHEMICAL / 01805-

Bladzijde: 1/6 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006 ...

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 07.04.2017 Herziening van: 07.04.2017Versie: 6 Handelsnaam: SHIELD (Vervolg van blz. 1) 44.0 · Aanvullende gegevens; Ingrediënten volgens detergentenrichtlijn EG 89/542:

Geen gezond gebouw zonder antibacterieel schakelmateriaal ...

Jul 13, 2020·Schakelmateriaal is een vaak vergeten bron van de verspreiding van ziekten en bacteriën. Om gebouwen zo gezond mogelijk te maken, ontwikkelde Schneider Electric daarom antibacterieel schakelmateriaal: kunststof verrijkt met zilverionen, waardoor ziekteverspreiders worden verminderd.